.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ?

P   R   O   J   E   C   T    E  N


A R C H I T E C T U U R   M E T   E E N   P A S S I E,    W A A R   

.

E I G E N H E I  D

E E N V O U D 

M A T E R I A L I T E I T   E  N   B U I T E N  R U I M T E

C E N T R A A L   S T A A N


V I L L A  P U R A                  © concept of living  2021

H E L I O C A M I N U S    © concept of living 2021

UA-213115242-1